Betingelser

Læs betingelserne grundigt, før du bestiller et kursus.

Tilmelding

De bestiller kurset på www.skilab.dk, eller på tlf.: 42464260. Når du har bestilt dit kursus modtager du på mail en bekræftelse. Kontroller at alle informationer på bekræftelsen stemmer overens med din bestilling.
Indbetaling og betaling
Ved indbetaling af kursusprisen er tilmeldingen bindende for deltageren, og de enkelte deltagere bekræfter at have læst og accepteret de for det bestilte kursus relevante vilkår og betingelser. En tilmelding gælder kun for de personer der er angivet ved bestilling, og navne kan ikke ændres.
Hele kursusprisen skal uopfordret være SkiLab i hænde senest 2 uger efter bestilling. I modsat fald har SkiLab ret til at annullere kurset.
Alle betalinger skal foretages samlet for hver bestilling. Indbetalte betalinger refunderes ikke.

Værelset og/eller lejligheden må udelukkende bebos af de personer, der er tilmeldt kursus ved SkiLab. Ved bestilling på vegne af flere, gør vi opmærksom på, at de øvrige deltagere har krav på orientering om alle vilkår og betingelser.

SkiLab beder dig videregive disse oplysninger og vilkår, eller henvise til SkiLab for yderligere information. Det er rejsebestillerens pligt at alle deltagere på rejsen er informeret om betingelserne for rejsen.

Ved bestilling af kurser hvor der er krav for deltagelse, er det deltagerens ansvar at opfylde kravene. Det gælder f.eks. ved bestilling af forberedelsescamp, hvor der er krav om efterfølgende deltagelse på kursus med Den Danske Skiskole. Hvis kravene ikke overholdes kan det medføre i merpris der er overensstemmelse med de ekstraudgifter SkiLab må have heraf.

Priser og ændringer

SkiLab har ret til at ændre prisen for et kursus som følge af ændrede valutakurser, skatter og afgifter, oliepriser etc. Hvis eksempelvis lufthavnsskatter stiger med 50,- kr. forhøjes kursets pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter eller lign. Prisændringen vil dog ikke kunne overstige 10 % af kursets pris, og vil ikke kunne foregå senere end 14 dage før afrejse.

Kursets pris
Prisen for et kursus er i prislisten angivet pr. person, som en del af en lejlighed eller et hotelværelse. Ønskes boligen beboet af færre personer end angivet i prislisten, skal der betales et tillæg. Kontakt SkiLab for pris.

Boligen må kun benyttes af de personer, der er tilmeldt kurset hos SkiLab. I tilfælde hvor en eller flere deltagere i et selskab afbestiller kurset eller på grund af sygdom el. lign. bliver forhindret i at deltage i kurset, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i lejlighed/hotelværelse til det faktiske antal deltagere. Prisen pr. person vil ikke blive justeret.

Valutakurs
Alle priser på vores hjemmeside er beregnet ud fra valutakurser pr. 30. marts 2019.
Afbestilling af kurset

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse kurset, skal du kontakte SkiLab pr. telefon hurtigst muligt. Vi skal herefter have et afbud pr. e-mail til mads@skilab.dk senest 24 timer efter dit telefoniske afbud – dog altid inden kursets påbegyndelse!

Følgende regler og frister gælder ved afbestilling:

– Afbestilles kurset mere end 60 dage før afrejse, får du 60% af kursets pris refunderet.
– Afbestilles kurset mellem 20 og 60 dage før afrejse, får du 20% af kursets pris refunderet.
– Afbestilles mindre end 20 dage før afrejse, mistes hele kursets pris.

Depositum kan aldrig tilbagebetales.

Kommer I for sent til det aftalte mødested (påstigningssted) ved afrejse, vil I ikke kunne forvente nogen form for godtgørelse.

Du må ikke videresælge dit kursus, og navne på tilmeldinger kan som tidligere nævnt ikke ændres.

Arrangørens aflysning af et kursus
Aflyses et kursus pga. en destinations status i Udenrigsministeriets rejsevejledninger er SkiLab forpligtet til at betale hele kursusprisen tilbage til deltageren.

SkiLab kan aflyse et kursus af følgende årsager:

På grund af force majeure, hvorved arrangøren er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte kursusdeltagere.

Såfremt et tilstrækkeligt antal tilmeldinger på en afgang ikke er opnået, hvorved arrangøren er forpligtet til at underrette de tilmeldte på kurset snarest og ikke senere end 14 dage før afrejse.

Aflyses et kursus som følge af et eller flere af ovennævnte punkter, tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke deltageren nogen godtgørelse. Ved allerede påbegyndt kursus tilbagebetales kursusprisen ikke, og det er deltagerens eget ansvar at være forsikret herfor. Et kursus ses som påbegyndt på dagen for kursusstart, eller den dag deltageren påbegynder sin rejse.

Arrangørens ansvar
SkiLab kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede aktiviteter herunder forudbestilt liftkort, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol.

SkiLab forbeholder sig endvidere ret til at ændre tidspunktet for hjemrejsen, grundet vejrmæssige og/eller trafikale forhold, uden at det tilkommer deltageren nogen form for kompensation for uudnyttede aktiviteter.

Enhver deltagelse i arrangementer, arrangeret eller henvist af SkiLab, sker for deltagerens egen regning og risiko og på eget ansvar.

SkiLab vil aldrig kunne gøres ansvarlig for opståede skader på egen eller tredjeperson samt tingskader.

Bagage
Endvidere kan SkiLab ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer eller beskadiges under transporten eller kurset i øvrigt, end ikke hvis disse opbevares i et af SkiLab anvist og aflåst lokale eller transporteres i et af SkiLab anvist transportmiddel.

Det gælder derudover at ved bortkomst eller skader på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vores transportørers side, skal der rettes henvendelse til eget forsikringsselskab.

Deltagerne bør sikre sig at være tilfredsstillende dækket ved bortkomst eller beskadigelse af bagage under hele kurset. Dette enten ved egen forsikring eller ved at tegne en rejseforsikring.

Deltagerne bør derudover på forhånd sikre sig, at der ikke er selvrisiko på forsikringen, da selvrisiko betragtes som manglende forsikring.
SkiLabs erstatningspligt
SkiLab kan ikke gøres ansvarlig for lukning af skiområdet eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignende. Al færdsel i og udenfor skiområdet sker på eget ansvar.

Der tilkommer ikke deltageren kompensation ved programændringer, der skyldes regler fra det pågældende lands myndigheders side, eksempelvis regler, der fører til aflysning af undervisningen.

Særlige ønsker
SkiLab forsøger så vidt muligt at efterkomme specifikke ønsker, oplyst ved bestilling af kurset, eksempelvis beliggenhed af lejlighed, særlig placering i bus, fly m.v., men SkiLab kan ikke garantere dette og kan ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt et ønske ikke kan efterkommes. Specialaftaler, der ikke er påført kursusbekræftelsen, er SkiLab uvedkommende.

Rådighed over boligen
Boligen er til rådighed fra første dag kl. 15:00* til den sidste dag kl. 9:00*. Ved modtagelsen af nøglen til boligen skal der muligvis betales depositum.

Der kan opkræves et depositum på ca. kr. 2.000,- / 300€ for lejligheder. Depositum kan normalt afregnes kontant ved opgivelse af kreditkortoplysninger til kursuslederen eller med internationalt kreditkort til receptionen. Depositum refunderes på afrejsedagen eller eftersendes til Danmark, såfremt boligen efterlades i ordentlig stand. Det er til enhver tid udlejeren der afgør hvorvidt boligen afleveres i ordentlig stand, og SkiLab har intet ansvar for dette.

For grupper gælder særlige regler for betaling af depositum. Hvis der skal betales depositum, vil reglerne fremgå af det udsendte materiale.

Liftkort

Liftkortet er SkiLabs ejendom, og liftkort skal leveres tilbage til SkiLab efter endt kursus. Deltageren på et kursus ejer brugsretten til liftkortet, det er kun deltageren der må benytte liftkortet, og liftkort kan ikke overdrages til tredjemand. Ved mistet liftkort er det deltagerens ejet ansvar at erstatte dette.

Deltagerens ansvar
Deltagere er forpligtet til at følge de anvisninger for kursets gennemførelse, som SkiLab eller dennes repræsentanter samt fly og busselskaber fastsætter. Deltageren skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller, lejligheder m.v.

Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra SkiLab og/eller hotel/lejlighed, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen regning.

Deltageren er erstatningsansvarlig efter alm. erstatningsregler for skader forvoldt mod SkiLab, dennes repræsentanter og andre, som SkiLab samarbejder med. SkiLab er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage den erlagte kursuspris for lejlighed/chalet/hotelværelse, såfremt ovenstående overtrædes.

Deltagerne er selv ansvarlige for at have gyldigt pas og evt. visum, og det påhviler deltageren selv at afholde alle eventuelle udgifter, som skyldes mangler i disse formaliteter.

Deltagelse i arrangementer under kurset sker altid på deltagerens eget ansvar. SkiLab kan ikke gøres ansvarlig for skader på personer eller ting som følge af deltagerens deltagelse i et arrangement, uanset at SkiLab står som arrangør eller medarrangør af arrangementet eller har formidlet kontakten til det pågældende arrangement.

Deltageren skal kontrollere alt tilsendt materiale for derved at holde sig orienteret om eventuelt ændret afrejsetidspunkt eller afrejsested. Deltageren har ligeledes selv pligt til at holde sig orienteret hos SkiLabs repræsentanter eller gennem opslag på destinationen om hjemrejsetidspunktet.

Husk det blå sygesikringsbevis. Det gælder på alle vores destinationer i Europa og dækker udgifter til læge og medicin, men ikke til lægeordineret hjemtransport. Er du bosat på Grønland/Færøerne, skal du være opmærksom på, at den offentlige sygesikring ikke dækker ved sygdom og hjemtransport. Forsikring for lægeordineret hjemtransport kan tegnes gennem et forsikringsselskab. Har deltageren ingen forsikring for lægeordineret hjemtransport, fralægger SkiLab sig ansvaret for at hjælpe deltageren hjem. Yderligere dækning kan opnås ved at tegne en skisportsforsikring gennem et forsikringsselskab.

Det er deltagerens eget ansvar at have en forsikring der dækker i tilfælde af en ulykke, og det er deltagerens eget ansvar at håndtere ulykken.

Luftfartselskabets ansvar
Flyvning til og fra destinationen er undergivet bestemmelserne i Montreal-konventionen af 1999 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning. Hvor ikke andet er angivet, gælder almindelige rejsebetingelser.
Reklamationer
Evt. reklamationer under et kursus skal straks fremsættes over for kursuslederen eller en repræsentant for SkiLab. Ved reklamation modtager du en kvittering fra SkiLabs repræsentant, hvoraf det fremgår at du har kontaktet repræsentanten. Husk at gemme denne kvittering, da det er en forudsætning for at vi kan behandle sagen efter hjemkomst. Såfremt deltageren efter kursusafslutning stadig mener at have noget at anke over, skal dette meddeles SkiLab skriftligt senest 4 uger efter hjemkomsten. Senere reklamationer modtages ikke.

Afbestillingsforsikring
SkiLab anbefaler, at I tegner en afbestillingsforsikring, der er jeres sikkerhed for, at I i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen skal tegnes hos et eksternt forsikringsselskab.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på www.skilab.dk har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos SkiLab og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ledelsen i SkiLab har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på www.skilab.dk er Mads Vinther.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til SkiLab videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos www.skilab.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til SkiLab via mail til mads@skilab.dk.

Cookies
På www.skilab.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på www.skilab.dk, hvilket betyder at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere www.skilab.dk.
Over / under 18 år
I udlandet er der regler for at få udskænket alkohol på barer og diskoteker. Det er deltagerens eget ansvar at overholde samt at indsamle information om disse regler.

Solidarisk hæftelse
Alle beboere i en lejlighed/chalet/hotelværelse hæfter solidarisk for enhver skade sket på indkvarteringen. Endvidere hæfter alle deltagere solidarisk for skader forvoldt under transport. Der gælder ligeledes at alle deltagere hæfter solidarisk for skader forvoldt mod SkiLabs samarbejdspartnere.

Specielle regler for køb af rejser
Husk at rejser, i dette tilfælde kurser, ifølge Forbrugeraftaleloven ikke er omfattet af fortrydelsesret.

Deltagere under 18 år.

Deltagere under 15 år, må ikke deltage uden en ansvarshavende person over 18 år.

Deltagere på 15 – 17 år, kan deltage mod udfyldning og underskrivelse af en fuldmagt fra begge forældre/værger.Fuldmagten fås af SkiLab, og skal udfyldes umiddelbart efter bestilling af kurset.

SkiLab skal kontaktes på mail, mads@skilab.dk, eller telefon 42464260 inden bestilling af et kursus til en person under 18.

Ved underskrivelse af fuldmagten, erklærer forældrene/værger sig enige i alle ovenstående betingelser, og agter at tage ansvar på vegne af deltageren.